Általános szerződési feltételek

Figyelem! Internetoldalaink használatával Ön a következő feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A www.cutechnik.hu és a www.cu-technik.hu portálokon (továbbiakban "Cu-Technik Kft. webáruház" vagy "portál") szereplő épületgépészeti termékek két módon vásárolhatóak meg:

1. Kiskereskedelmi forgalomban a Cu-TECHNIK Kft. üzlethelyiségeiben (lásd Elérhetőségeink).

2. A Cu-Technik Kft. webáruházban (online) a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint. A jelen Feltételek tartalmazzák a Cu-Technik Kft. (továbbiakban: Eladó) Interneten keresztül megközelíthető virtuális boltjában (a Cu-Technik Kft. webáruházban) az Eladó által forgalomba hozott termékeket megrendelők, illetve az alábbiak szerint megvásárolni kívánók Eladóval szemben érvényesíthető jogait, illetve az Eladó korlátozott kötelezettségeit és felelősségét. A Vevő a Cu-Technik Kft. webáruházban a képernyőn megjelenő megrendelőlap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja és magára kötelezőnek ismeri el a jelen Webáruházon keresztüli Általános Szerződési Feltételeket. Az Eladó fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen Feltételeket bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa.

A szerződés létrejötte

A Cu-Technik Kft. webáruház gyakorlati kezelésével kapcsolatos Webáruház Használati Útmutató a főoldal jobb felső menüsorában található és az alábbi linken is elérhető.

A Cu-Technik Kft. webáruházban bárki vásárolhat előzetes regisztrációt követően. A Cu-Technik Kft. webáruházban történt megrendelés leadását követően a portál által - a gyakorlatban néhány percen belül, de legfeljebb 2 munkanapon belül - generált automatikus email üzenet nem minősül visszaigazolásnak, az kizárólag a megrendelés sikeres rögzítését és Eladó felé történt továbbítását nyugtázza.

A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkezik, úgy a Cu-Technik Kft. webáruházban végrehajtott megrendelést követően az Eladó munkatársa által telefonon történő visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között szóban kötött adás-vételi illetve szállítási szerződés jön létre. A megkötött szerződésről számla kerül kiállításra és iktatásra, amely utólag is hozzáférhető. A szerződéskötés lehetséges nyelve a magyar nyelv.

500.000 Ft feletti összegű megrendelések esetében Eladó a portálon leadott megrendelést Vevő részéről érkezett ajánlatkérésnek tekinti, melynek alapján árajánlatot ad a termékek szállítására.

Szállítási feltételek

A Cu-Technik Kft. webáruházban megtalálható termékek szállítási határideje 8 munkanap. A raktáron levő megrendelt tételeket a szállítási határidőn belül Eladó a Vevő részére átadja vagy kiszállítja. Amennyiben egy termék nincs raktáron, a megrendelés visszaigazolásakor jelezzük a várható elérhetőségi dátumot.

A termékekhez kapcsolódó szállítás a termékértékesítéstől külön szerződésnek minősül.

A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a portálon megrendelt terméket átvette.

Az Eladó a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vevő általi átvételekor adja át a Vevő részére a részletes számlát.

Részletes Szállítási feltételeinket megtalálja ezen a linken.

Árak, fizetési mód és fizetés

A Cu-Technik Kft. webáruházban a termékek nettó és az általános forgalmi adót tartalmazó bruttó vételárai vannak feltüntetve.

A Cu-TECHNIK Kft. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat. Amennyiben a termék nincs készleten a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függenek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek.

Az árlistákban előforduló esetleges hibákért megértésüket kérjük!

A Cu-Technik Kft. webáruház működtetője, a Cu-TECHNIK Kft. nem felelős az árazási vagy egyéb hibákért, és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére.

A Cu-Technik Kft. webáruházban a Vevő választja ki a termék átvétel illetve a kiszállítás módját. A termék kiszállításának költsége a Szállítási feltételek menüpontban tekinthető meg. Az Eladó telephelyén történő termékátadás esetén a vételárat szállítási költség nem terheli.

Regisztrált nagykereskedőink a Cu-Technik Kft-vel előzetesen megállapodott szállítási és fizetési feltételek alapján vásárolhatnak a portálon, függetlenül attól, hogy a portálon milyen szállítási és fizetési feltételek jelennek meg.

A termékek árának kifizetési módját a Vevő a portálon történő vásárlás során választja ki. Vidékre történő kiszállítás esetén azonban jelenleg csak előre utalással való fizetési mód választható.

A Vevő kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vevő csak az Eladó előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a Vevő nem tudja megfizetni, vagy az áru az Eladónak fel nem róható okból nem adható át, a Vevő köteles az Eladónak az áru rendelkezésre bocsátásával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megfizetni.

Az Eladó telephelyén (üzletében) történő személyes termék átvétel esetén a Vevő az árat a termék átvételével egyidejűleg fizeti meg. Amennyiben Vevő a terméket az egyeztetett időpontig, ennek hiányában a megrendeléskor raktáron levő státuszú terméket a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül nem veszi át, Eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.

Átvehető a termék annak vételára az Eladó számlájára történő beérkezését követően is, amennyiben a Vevő az előre történő átutalás fizetési módot választja.

Az előre átutalással történő fizetéskor az Eladó faxon vagy emailben számlamásolatot küld, amely alapján a banki átutalás megtörténhet. Az eredeti számlát a Vevő a megrendelt termék(ek) kézhezvételekor kapja meg. Amennyiben a vételár a számla fizetési határideje lejártáig nem érkezik be Eladó számlájára, Eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.

Ha a Vevő budapesti kiszállítást kér és készpénzzel vagy bankkártyával egyenlíti ki a vételárat, a Vevő a termék kiszállítási költségét is tartalmazó árat a termék átvételekor fizeti meg az Eladónak vagy Eladó megbízottjának. Ha a vevő vidéki kiszállítást kér, jelenleg csak előutalással tudjuk a megrendelést teljesíteni.   

A jótállás (garancia), szavatosság

Az Eladó a gyártóval egyetemben jótáll azért, hogy a Cu-Technik Kft. webáruházban megrendelt termékek anyag és gyártási hibáktól mentesek. Az Eladó azonban nem vállal jótállást a termékek nem megfelelő beszerelése illetve üzemeltetése, karbantartása miatt felmerült hibákért.

Az Eladó ellátja az értékesített termékek 1959. évi IV. törvény (Ptk), illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 117/1991. (IX.10.) Korm. rendelet szerinti jótállási (garancia) cseréjét.

Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy jótállási és szavatossági feltételeit a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse.

Egyéb jótállások (garanciák) kizárása

A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül az Eladó semminemű egyéb jótállást nem vállal.

A felelősség korlátozása

Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget a Vevőnél bármilyen okból a termék beszerelése, használata során jelentkező következménykárokért. Az Eladó továbbá nem felelős az alábbiakért:

a.) A webáruházban megjelenített termék kifogyása. Az Eladó bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.

b.) Azokért a károkért, melyek a vevő által a regisztráció során nem a valóságnak megfelelő adatszolgáltatásból fakadnak.

c.) Az Internet használatával járó, annak során a Szállítótól függetlenül előforduló, hibákért, érdeksérelemért, különösen, ha azok az alább felsorolt események folytán következtek be:

• Bármilyen adat Internet útján történő küldése és/vagy fogadása

• Bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami akadályozza a portál zavartalan működését, a kapcsolatfelvételt és a vásárlást

• Bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon

• Bármely elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése

• Bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése

• Bármilyen program és technikai hibából bekövetkezett esemény következményei

d.) Bármely irat - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - elvesztése, vagy megsemmisülése.

e.) A Vevő felelős a Cu-Technik Kft. webáruházhoz való kapcsolódásáért és a vásárlásért. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás a portálon történt megjelenítés időpontjától lép életbe.

A viszonteladás kizárása

A regisztrált viszonteladók kivételével a Vevők a portálon feltüntetett Általános Szerződési feltételekkel kizárólag a saját használatára jogosultak termékeket vásárolni, nem jogosultak azonban viszontértékesítési tevékenység folytatására.

A termék visszaszolgáltatása

a.) A Vevő az Eladóval kötött szerződéstől, 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette.

A Vevő elállási jogát a fentiekben meghatározott határidőn belül az Eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Elállás esetén a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (i.e. szállítás). A visszaszállítás során a kárveszély Vevőt terheli, ezért javasoljuk a termék biztonságos csomagolását. Ha az elállási jogát gyakorolja és a fent meghatározott határidőn belül és a fenti feltételeknek megfelelően kívánja a terméket visszaszolgáltatni, a Vevő által kifizetett összeget – kivéve a szállítási költséget, mely külön szerződésnek minősül és már teljesítésre került - az Eladó az elállást követő 14 napon belül visszatéríti a Vevőnek.

Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt. Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vevőnek. Eladó követelheti a fogyasztótól a (visszaszolgáltatott) áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését. A vitás helyzetek elkerülése érdekében a visszaküldött csomag kibontásáról minden esetben video/képi felvételt készítünk. Felhívjuk vásárlóink figyelmét arra, hogy az áru visszaküldésével felmerülő postai költségek megfizetése minden esetben a vásárlót terhelik. Kérjük, hogy utánvéttel ne küldjön vissza csomagot, mert azt nem áll módunkban átvenni.

b.) Amennyiben a terméket az Eladó üzemképtelen állapotban adta át a Vevő részére, és Vevő a termék átvételétől számított három munkanapon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, az Eladó a terméket kicseréli.

Adatvédelem

a.) Az Eladó a személyes adatok megszerzése, feldolgozása és tárolása során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.tv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései szerint jár el.

Részletes adatvédelmi tájékoztatónkat megtalálja ezen a linken.

b.) A Vevő által a portálon, a különböző menüpontok alatt megadott közlemények nem minősülnek titkosnak, és nem részesülnek a szellemi alkotásokat megillető jogi védelemben. E közlemények elküldésével a Vevő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy azok kereskedelmi vagy egyéb célra szabadon felhasználhatók. Tilos bármely jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, közszeméremsértő, pornográf vagy egyéb módon jogszabályba ütköző anyagok jelen oldalakra, vagy a jelen oldalakról történő elküldése, átvitele vagy tárolása.

Jognyilatkozat

A portál, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a portál tulajdonosa, a Cu-TECHNIK Kft. jogosult.

A portál tulajdonosa előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni. A Cu-Technik Kft. azonban beleegyezik abba, hogy - saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében - Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

Egyéb feltételek

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.