Hatályos adatkezelési szabályzatunk

Adatkezelési Szabályzat

- CU-Technik Kft. -

Bevezetés
A CU-Technik Kft. üzlethelyiségében, valamint e cég által üzemeltetett Honlapokon elérhető egyes szolgáltatások igénybevételéhez szükséges lehet, hogy Ön megadja részünkre bizonyos személyes adatait annak érdekében, hogy a szolgáltatásainkat a lehető legmagasabb színvonalon érhesse el.

Jelen Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzítse azokat az adatkezelési alapelveket, célokat és egyéb tényeket, amelyek meghatározzák azt, hogy az Ön által megadott személyes adatokat milyen célból, meddig és hogyan kezeljük, és az adatkezelés vonatkozásában Önnek milyen jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségei vannak.

Az Ön által részünkre megadott személyes adatai biztonsága és megfelelő kezelése kiemelten fontos számunkra, ezért kérjük, hogy a jelen Szabályzatban foglaltakat gondosan és figyelmesen olvassa el. Ha az itt írtakkal kapcsolatban bármilyen kérdése, illetve észrevétele lenne, úgy a Szabályzat elfogadása előtt forduljon hozzánk bizalommal az info@cutechnik.hu e-mail címen, kollégáink készséggel segítenek Önnek.

A Szabályzatban használatos fogalmak meghatározása
Az alábbiakban összefoglaljuk a Szabályzatban előforduló legfontosabb fogalmakat.

1. Adatfeldolgozás: olyan, a személyes adatokkal végzett, az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó bármely tevékenység, amelyet az Adatkezelő nevében hajtanak végre, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a tevékenységet az adaton végzik. Ennek megfelelően adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

3. Adatkezelő: az Érintett által megadott adatokat a CU-Technik Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kezeli, azaz kizárólag e cég hozhatja meg és hajthatja végre az Érintettek személyes adataival kapcsolatos döntéseket. Az Adatkezelő adatai:
a) Székhely és levelezési cím: 1106 Budapest, Tarkarét utca 2. b. ép.
b) Cégjegyzékszám: 01-09-070877 (nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
c) Adószám: 10429192-2-42
d) E-mail: info@cutechnik.hu
e) Telefonszám: (+36 1) 359-5883

4. Áfatv.: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.

5. Üzlethelyiség: az Adatkezelő által ügyfélforgalom számára a szolgáltatás nyújtása céljából nyitva álló központi ügyintézési hely, mely megegyezik az Adatkezelő székhelyével.

6. Hatóság: a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400).

7. Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett www.cu-technik.hu, valamint www.cutechnik.hu honlapok együttesen, valamint minden egyéb, az Adatkezelőhöz kapcsolódó honlap (így különösen: Facebook. vatera.hu) a szövegkörnyezettől függően külön-külön vagy együttesen.

8. Grt.: A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

9. GDPR: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete.

10. Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

11. Rendszergazda: aki a Honlapot kezeli és karbantartja. A Honlap működtetése, karbantartása vonatkozásában a Szabályzat rendelkezései a Rendszergazdára megfelelően irányadóak. A Rendszergazda önállóan, saját döntései szerint személyes adatot nem kezel, a Honlap karbantartása tekintetében - amennyiben és amilyen terjedelemben az Adatkezelő által kezelt személyes adatokra rálát - adatfeldolgozónak minősül.

12. Személyes adat: Az Érintettre vonatkozó bármely olyan információ, amely alapján az Érintett azonosítottsága vagy azonosíthatósága teljesül. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Az Adatkezelő a jelen szabályzatban adatkezelési célonként külön feltüntetett személyes adatokat gyűjti az Érintettről.

13. Számítógép: minden olyan - az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 188. § 21. pontja szerinti elektronikus hírközlő végberendezésnek minősülő - az Érintett rendelkezése alatt álló számítástechnikai eszköz, mobiltelefon, számítógép, táblagép, amely ún. cookie-k (adatcsomagok) fogadására alkalmas.

14. Cookie: olyan fájl (adatsor), amit a Honlap látogatójának Számítógépén hozhat létre a Honlapot megjelenítő program, és amely információkat tárol az Érintettről, az Érintett és a webszervere kapcsolatáról. A cookie használatának célja az Érintett számítógépének beazonosítása (felismerése), az egyszerűbb böngészés biztosítása és annak nyomon követése, valamint a Honlapra látogatók felhasználási szokásainak elemzése, kiértékelése, és ezek nyomán a felhasználói élmény javítása.

15. Szolgáltatás: az Érintett részéről az Üzlethelyiségben vagy a Honlapon nyújtott szolgáltatások, így különösen az Adatkezelő által forgalmazott termékek és szolgáltatások helyszíni vagy a Honlapon keresztül történő értékesítése, az Adatkezelő által nyújtott hírlevél-szolgáltatás és hűségprogram.

16. Szt.: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

17. Érintett: minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait az Üzlethelyiségben, vagy a Honlapon igénybe veszi és személyes adatai kezelésre kerülnek az Adatkezelő által.

A fentieken túl jelen szabályzat hatálya alá tartozik és Érintettnek minősül az személy is, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláslehetőségre önéletrajzát az Adatkezelő irányába megküldi.

Az Adatkezelő és képviselőjének elérhetősége
Jelen fejezetben kerül rögzítésre az Adatkezelőnek, valamint az Adatkezelő képviselőjének elérhetőségei.

18. Az Adatkezelő elérhetőségei:
a) Székhely és levelezési cím: 1106 Budapest, Tarkarét utca 2. b. ép.
b) E-mail: info@cutechnik.hu
c) Telefonszám: (+36 1) 359-5883

19. Az Adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
a) Név: Bálint Andrea ügyvezető
b) Levelezési cím: 1106 Budapest, Tarkarét utca 2. b. ép.
c) E-mail: info@cutechnik.hu

Adatkezelési alapelvek
Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az adatkezelési alapelveket, amelyeket az Adatkezelő az adatkezelés teljes időtartama alatt, maradéktalanul érvényesít a GDPR 5. cikkében foglaltakkal összhangban.

20. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: Az Adatkezelő a Szolgáltatás nyújtása során az Érintettől közvetlenül veszi fel és kezeli a személyes adatokat. Az Érintett személyes adatainak kezelésére kizárólagosan jogszerű és tisztességes úton, valamint az Érintett számára átlátható módon kerül sor. Az Adatkezelő a Szabályzat hatályos szövegét ingyenesen, kötelezettségmentesen, folyamatosan és nyilvánosan elérhetővé és megismerhetővé teszi a Honlapon, valamint Üzlethelyiségeiben személyes megtekintésre. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat tisztességtelen vagy a jelen szabályzatban foglalt célokon felül más, további célból nem kezeli, adatkezelési tevékenysége során mindenkor jelen szabályzatot, valamint az irányadó jogszabályoknak megfelelően jár el.

21. Célhoz kötöttség: Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a Szabályzatban feltüntetett, egyértelmű és jogszerű célokból kezelheti. Ha ezektől eltérő célra kívánja az Adatkezelő kezelni a már megadott személyes adatokat, akkor az Adatkezelő erről előzetesen, teljes körűen tájékoztatja (elsődlegesen e-mail útján) az Érintettet. Az egyes adatkezelési célok teljes áttekinthetősége érdekében az Adatkezelő jelen szabályzatban tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az egyes személyes adatokat milyen célból, milyen időtartamig és mely jogalap alapján kezeli. Mindezen előírásokat az Adatkezelő rá nézve kötelezőként alkalmaz. A jelen Szabályzat szerint gyűjtött és kezelt személyes adatok az Adatkezelő jogos, de az eredeti céltól eltérő céljára csak abban az esetben használhatók fel, ha az eredeti cél és a másodlagos cél egymással szorosan összefügg, illetőleg amennyiben a GDPR, vagy az irányadó más jogszabály lehetővé teszi.

22. Korlátozott tárolhatóság: Az Érintett személyes adatainak tárolását olyan formában biztosítja az Adatkezelő, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett törlés iránti kérelméig, a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.
Az Adatkezelő az Szt. 169. § (1) és (2) bekezdése alapján az üzleti évhez kapcsolódó számviteli nyilvántartást, valamint az azt alátámasztó valamennyi számviteli bizonylatot törvényi kötelezettségénél fogva 8 évig köteles megőrizni.

23. Adattakarékosság: Az Adatkezelő célja, hogy a Szolgáltatás minél magasabb színvonalú biztosításához csak a lehető legszükségesebb, legrelevánsabb személyes adatokat kezelje. Ezek minden esetben olyan adatok, amelyek a Szolgáltatás tényleges igénybevételéhez valóban szükségesek. Az Adatkezelő a jelen szabályzatban foglaltak szerint jár el, ha a Szabályzatban felsorolt személyes adatokon túl további adatok megadását kérné az Érintettől.

24. Pontosság: Az Adatkezelő célja, hogy a Szolgáltatás minél magasabb színvonalú biztosításához a már rögzített személyes adatok folyamatosan naprakészek, pontosak legyenek, e cél teljesítése érdekében az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz. E célt indokolja például az, hogy egy, már nem létező e-mail címre küldött hírlevél tartalmáról az Érintett egyébként sem értesül, így az célját veszti. Az adatok naprakészségét az Érintettek is elősegíthetik az adatváltozás bejelentésével, vagy a megadott adataik helyesbítésével.

25. Adatvédelem elve: Az Adatkezelő kiemelten fontosként kezeli a megadott személyes adatok védelmét, ezért megtesz minden ehhez szükséges, elvárható és a technika mindenkori fejlettségéhez igazodó technikai és egyéb szervezési lépést, eljárást. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat alapvetően digitálisan, a papír alapon felvett, rögzített személyes adatokat pedig papír alapon is tárolja. Az adatvédelmi incidens megelőzése, illetve elhárítása érdekében az Adatkezelő:
a) jelszavakkal és titkosítási eljárásokkal megakadályozza a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, valamint a jogosulatlan adatbevitelt, adatmódosítást, adattörlést;
b) a papír alapon kezelt személyes adatokat riasztóval, illetve megfigyelt, zárt helyiségben, illetve zárható szekrényben tárolja;
c) belső számítógépes rendszereiben kizárólag jogtiszta, folyamatosan ellenőrzött szoftvereket alkalmaz;
d) a személyes adatokat tartalmazó papír alapon tárolt dokumentumokat tűz- és vagyonvédelmi berendezésekkel ellátott helyiségben tartja rendelkezésre;
e) az Adatkezelő által digitális úton kezelt személyes adatokat tartalmazó dokumentumok kizárólag megfelelő hozzáférési jogosultsággal elérhető digitális rendszerben érhető el;
f) az Adatkezelő folyamatosan gondoskodik a digitális rendszereinek vírusvédelméről;
g) az Adatkezelő biztonsági mentésekkel kívánja biztosítani a személyes adatokat tartalmazó digitális úton kezelt dokumentumok elvesztésének elkerülését.

Adatkezelési célok, az adatkezelés folyamata
Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az esetköröket (adatkezelési célokat), amely során a gyakorlatban megtörténik az Érintett személyes adatainak a kezelése.

Vásárlás, számviteli bizonylat kiállítása: Az Üzlethelyiségben és írásban (pl. emailben, levélben) történő vásárlás során az Adatkezelő az Szt. 165. § rendelkezéseinek megfelelően számviteli bizonylat kiállítására köteles. Az ekként kibocsátott számla tartalmának kitöltéséhez az Adatkezelő elektronikus számlázási rendszert használ, melybe az Érintett bizonyos személyes adatai jogi kötelezettség folytán, az Áfatv. 169. § rendelkezései szerint felvételre kerülnek. A számla ezen adatok megadása nyomán állítható ki, melynek egy példányát az Adatkezelő az Érintett rendelkezésére bocsátja, a fennmaradó példányokat pedig saját számviteli nyilvántartásaiban rögzíti. A személyes vásárlás esetén lehetősége van az Érintettnek arra, hogy személyes átvétel helyett a megrendelt termék általa megjelölt címre történő kiszállítását kérje. Ebben az esetben köteles megadni szállítási címét és telefonszámát.

A vásárlásra nem kizárólag személyesen, az Üzlethelyiségben kerülhet sor, hiszen az Adatkezelő a Honlapon lehetőséget biztosít a Szolgáltatás igénybevételére, termékek megrendelésére. Az Érintettnek ebben az esetben is kötelező megadnia azon adatait, amelyek a fentebb hivatkozott jogszabályok alapján a számviteli bizonylat kiállításához szükségesek. A Honlapon történő megrendelés tekintetében minden esetben kötelező megadni szállítási címet, illetve kapcsolattartási adatokat. A Honlapon történő vásárlás érdekében az Érintett regisztrál, melynek során jelen Szabályzat szerinti személyes adatait az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja. A Honlapon történő regisztráció célja ennek megfelelően kizárólag a Honlapon megvalósuló megrendelések biztosítása, valamint a regisztrált ügyfelekkel történő kapcsolattartás, szerződéssel kapcsolatos tájékoztatások megadása.

A kezelt személyes adatok köre: Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, belépési jelszó, faxszám.
Amennyiben az Érintett átutalás útján teljesíti fizetési kötelezettségét, úgy további kezelt személyes adat az Érintett bankszámlaszáma.

Az adatkezelés jogalapját az Érintett neve és címe tekintetében az Áfatv. 169. § e) pontja alapján jogi kötelezettség jelenti [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]. Az ekként kezelt személyes adatok kezelésének időtartama a fentebb már hivatkozott, Szt. 169. § (1) és (2) bekezdésében kerül meghatározásra, melynek mértéke 8 év.
Minden további, kapcsolattartásra szolgáló személyes adat megadása esetén az Adatkezelő az Érintett által megkötött vagy megkötni célzott szerződés teljesítése jogalapján kezeli azokat [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]. E személyes adatok kezelésének időtartama a Honlapon történt regisztráció megszűnéséig áll fenn.

Amennyiben a megvásárolt termék helyszínre történő szállítását biztosítja az Adatkezelő, úgy azt
a) a Gebrüder Weiss Kft.-vel [2330 Dunaharaszti, Raktár utca 2. (7600/1. hrsz)], vagy
b) a Raben Trans European Hungary Kft.-vel (2330, Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 31.), illetőleg
c) a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.-vel (2351 Budapest, GLS Európa utca 2.), vagy
d) a Magyar Posta Zrt.-vel (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)
mint szerződéses megbízottjával hajtja végre, melynek megfelelően e cégek közül az adott jogviszonyban eljáró személy adatfeldolgozóként személyes adatokhoz fér hozzá a megrendelt termék kiszállításának végrehajtása érdekében. Ezen adatfeldolgozó számára a megvásárolt termékek kiszállítása céljából az Adatkezelő a következő személyes adatokat adja meg: név, szállítási cím, telefonszám, email cím.

26. Hírlevél, promóció küldése céljából kezelt adatbázis: Az Adatkezelő célja, hogy - összhangban a Grt. 6. § rendelkezéseivel, a Szolgáltatásra vonatkozóan - időszakosan, az aktuális promócióit, kedvezményeit érintően, illetve szolgáltatása kapcsán egyéb üzletszerzési célú tájékoztatással keresse meg az Érintettet e-mail elérhetőségén keresztül. Jelen adatkezelés jogalapja az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapszik [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja], melyet az a Honlapon történő regisztráció alkalmával, a hírlevél-szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos, külön erre szolgáló ún. checkbox kipipálásával tehet meg.

A fenti módokon az Érintett kifejezett, önkéntes és tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adja a jelen bekezdés szerinti célból történő adatkezeléshez. A hozzájárulással az Érintett beleegyezik abba, hogy az Adatkezelő a megadott elérhetőségein keresztül üzletszerzési célú üzenetekkel keresse meg.
A Grt. 6. § (3) bekezdése alapján az adatkezelésre az Adatkezelő mindaddig jogosult, amíg az Érintett hozzájárulását vissza nem vonja.
A hírlevél-szolgáltatás keretében kezelt személyes adatok: Név, e-mail cím, telefonszám.
A feliratkozás az Érintett részéről bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható az e-mailben küldött hírlevél alján található „Leiratkozás a hírlevélről" gomb segítségével, vagy a info@cutechnik.hu e-mail címre küldött, ilyen tárgyú üzenettel.

27. Gépbérlettel kapcsolatos adatkezelés: az Adatkezelővel gépbérleti jogviszonyba kerülő természetes személyek tekintetében, a szerződés teljesítése, az abból eredő jogok és kötelezettségek kikényszerítése céljából bizonyos személyes adatok kezelésére kerül sor. Az adatkezelés célja ennek megfelelően a szerződő fél azonosíthatósága, a szerződés teljesítése, esetleges szerződésszegések esetén a megfelelő jogkövetkezmények érvényesítése, szerződéses jogviszonyt érintő kapcsolattartások, együttműködés biztosítása.
E célból az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli: Név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, telefonszám, személyi igazolvány száma, személyi azonosító jel, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma.
Az adatkezelés jogalapja e fenti személyes adatok tekintetében a megkötött szerződés teljesítésének biztosítása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]. Az adatkezelés időtartama az Szt. 169. § (1) és (2) bekezdésén alapszik.

E szóban forgó adatkezelési cél tekintetében az Adatkezelő - az esetleges szerződésszegések esetén az eredményes igényérvényesítés érdekében, illetve az Érintett személyazonosságának kétséget kizáró igazolása érdekében - a szerződés megkötése során a szerződő Érintett személyi igazolványát, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolványát lefénymásolja és a szerződés teljesedésbe meneteléig megőrzi.
Ezen adatkezelés célja, hogy a gépbérlet tárgyát nem, vagy nem megfelelő állapotban visszaruházó Érintettel szemben az Adatkezelő igényérvényesítéssel élhessen, az esetlegesen pontatlanul megadott személyes adatok ne képezhessék akadályát a szerződésszegő és az Adatkezelő jogos érdekeit sértő állapotok orvoslásának.
Az adatkezelés hátterében tehát az Adatkezelő vagyonvédelmi, tulajdonosi érdekei állnak, miszerint is a bérletbe adott, jelentős értékű tárgyi eszközökkel összefüggő károsodások, vagyon elleni bűncselekmények, szabálysértések megelőzhetők, illetve utóbb az ebből eredő igények érvényesíthetők legyenek a szerződő Érintettel szemben.
Az Érintett személyes adatok feletti rendelkezési joga e vagyonvédelmi érdeket meghaladó mértékben nem kerül korlátozásra, hiszen főszabály szerint azon adatok kezelésére kerül sor az érintett igazolványok képeinek tárolásával, amelyeket egyébként megadni köteles a szerződés megkötése során. Mivel azonban az igazolványok képein olyan személyes adatok is tárolásra kerülnek, amelyek a szerződés teljesítéséhez nem elengedhetetlenek, ennélfogva az adatkezelő a jogos érdek alapján kezelt igazolványmásolatokat a szerződés teljesedésbe menetele nyomán haladéktalanul törli, a továbbiakban nem kezeli.
Az adatkezelés jogalapja e körben a fenti érdekmérlegeléssel összhangban az Adatkezelő kényszerítő erejű jogos érdeke GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont], melyhez megfelelő garanciákat rendel az Érintett jogainak tiszteletben tartása iránt (adatkezelési időtartam korlátozása).

28. Átvétel igazolásához kapcsolódó adatkezelés: Előfordulhat, hogy az Adatkezelőtől terméket rendelő jogi személy nevében nem a cégjegyzékben bejegyzett törvényes képviselő veszi át a megrendelt terméket. Ebben az esetben a termék átvételének igazolására, valamint a jogi személy nevében eljáró természetes személy azonosítására, a későbbi esetleges jogvitás helyzetek megelőzésére az Adatkezelő rögzíti az eljáró természetes személy bizonyos személyes adatait. Ezen adatokat az Érintett közvetlenül bocsátja rendelkezésre, melyet az Adatkezelő az átvételi íven rögzít. E személyes adatok kizárólag a szerződés teljesítésének, illetve az átvétel tényének utólagos igazolására kerül kezelésre.
E körben kezelt személyes adatok: Átvevő személy neve és aláírása, illetve személyi igazolványának száma.
Az Adatkezelés jogalapját egyrészről a termékvásárlással létrejött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont], másrészről az Adatkezelő, valamint a megrendelő jogi személy alapvető, jogos érdekei [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] jelentik. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy utóbb igazolni tudja a megrendelt termék átadásának tényét, illetve - esetleges jogvitás helyzet fennállása esetén -megjelölhesse azon természetes személyt, aki a jogi személy képviseletében átvette a terméket. A terméket megrendelő jogi személy jogos érdekét jelenti az, hogy amennyiben esetleges a terméket nem arra jogosult személy veszi át, úgy a lehetséges jogvitás helyzet peres, vagy peren kívüli rendezésére mód nyílhasson az átvevő személy azonosítása révén.
Az adatkezelés időtartama a gyűjtéstől számított 8 év, tekintettel arra, hogy az átvételt igazoló dokumentum a számviteli bizonylatok mellékleteként lefűzésre kerülnek.

29. Hűségprogramhoz kapcsolódó adatbázis kezelése: az Érintett jogosult regisztrálni az Adatkezelő által elérhetővé tett ún. „Clubtechnik" hűségprogramba bizonyos kedvezmények érvényesítése érdekében. A hűségprogramba történő regisztráció során bizonyos személyes adatokat az Érintett az Adatkezelő rendelkezésére bocsát. A regisztrációra a Honlapon elérhető és letölthető formanyomtatvány kitöltésével nyílhat módja az Érintettnek, melyen az alább meghatározott személyes adatok megadását követően a személyes adatok kezeléséhez kifejezett, önkéntes és határozott hozzájárulását is megadja aláírásával.
Az e körben kezelt személyes adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, lakcím.
A jelen bekezdés szerinti adatkezelési célhoz kötődő személyes adatok kezelésének jogalapját a felek közötti, a hűségprogramhoz kapcsolódó részvételi szabályzat elfogadásával létrejövő szerződés teljesítése jelenti [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja]. E célhoz kapcsolódóan azonosítás végett teljes nevét, valamint a kapcsolattartás céljából telefonszámát és e-mail címét adja meg. E személyes adatok kezelésének további jogalapja az Érintett kifejezett, önkéntes, valamint jelen szabályzat elfogadását követően teljes körű tájékoztatáson alapuló hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hűségprogram keretében kezelt személyes adatok kezelésének időtartama a regisztráció fennállásának időtartamához igazodik.
A személyes adatok megadása hiányában az Érintett a nyereményjátékban részt venni nem tud.

30. Facebookon keresztül megvalósuló adatkezelés: Az Adatkezelő a facebook.com weboldalon belül közösségi oldalt üzemeltet, amelyen saját szolgáltatását népszerűsíti. A facebook.com weboldalon regisztrált személyek jogosultak önkéntesen akként dönteni, hogy megosztják, kedvelik az Adatkezelő e közösségi oldalát, melynek esetében az Adatkezelőnek lehetősége van hozzáférni e személyek facebook.com weboldalon regisztrált személyes adataira. Az adatkezelés az Érintett önkéntes és határozott, jelen Szabályzat alapján tájékoztatáson alapuló hozzájárulásán, tevőleges magatartásán (megosztás, kedvelés) alapszik.
A facebook.com weboldal saját rendszere lehetőséget biztosít arra, hogy az Érintett saját döntése szerint bármikor leiratkozzon azon listáról, amely alapján az Adatkezelő hozzáférhet jelen bekezdés szerinti adataihoz.


31. Szerződés teljesítése, kapcsolattartás: Az Adatkezelő, valamint a jogi személy szerződéses partnerei között létrejött szerződés teljesítése, valamint az abból származó, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényből származó 6:62. § rendelkezése szerinti együttműködési és tájékoztatási kötelezettség megkívánja, hogy kapcsolattartásra szolgáló adatok kerüljenek átadásra a szerződő felek között. Amennyiben a szerződő partner a kapcsolattartásra szolgáló adatok tekintetében személyes adatnak minősülő adatokat bocsát az Adatkezelő rendelkezésére, úgy azok tekintetében a GDPR-ral összhangban az Adatkezelő jelen szabályzat rendelkezéseit alkalmazza.
Az adatkezelés további célja a szerződés teljesítésével összefüggésben a szerződésből eredő kötelezettségek teljesítésének kikényszerítése. Ennek érdekében az Adatkezelő jogosult hátralékkezelés érdekében a rendelkezésre álló, szerződés teljesítése érdekében kezelt személyes adatokat jogi képviselőjének továbbítani.

Bár e szerződő partnerek jogi személyek és a jogi személyre vonatkozó adatokra jelen Szabályzat nem terjed ki, a kapcsolattartásra szolgáló, személyes adatnak minősülő adatok a következők lehetnek: kapcsolattartó személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.
Egyéni vállalkozó szerződő partner tekintetében további személyes adat: név.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Adatkezelő és a szerződő partnere között létrejött szerződés teljesítése.
Amennyiben az Érintett személyes adatai nem közvetlenül az Érintett által kerülnek megadásra, úgy az Adatkezelő az első kapcsolatfelvétel során jelen Szabályzat rendelkezésre bocsátásával tájékoztatja az Érintettet a GDPR 14. cikkének megfelelően az adatkezelés körülményeit illetően.

Az Adatkezelés időtartama: a megkötött szerződés teljesítése, kivéve amennyiben az Érintett kéri személyes adatainak törlését, a partner pedig újabb adatokat bocsát rendelkezésre a kapcsolattartás érdekében.

32. Önéletrajz-adatbázis: az Adatkezelő a Honlapon vagy harmadik személyek által üzemeltetett honlapokon, továbbá további megjelenések tekintetében (papír alapú hirdetések, munkaerő-kölcsönző) időszakosan meghirdeti a cégen belüli nyitott munkalehetőségeket, amelyekre önéletrajzok megküldésével lehet jelentkezni. Az önéletrajzok Adatkezelő irányába történő megküldésének, illetve az ebből következő adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes, határozott és tájékoztatáson alapuló hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].
A kezelt személyes adatok körét a megküldött önéletrajz adattartalma jelenti, melyet az Érintett saját belátása szerint határoz meg.
Az önéletrajzokból származó személyes adatok kezelésére a megküldéstől számított 1 évig kerül sor kizárólag az adatkezelési céllal összhangban történő felhasználása mellett.

Technikai adatok (cookie) rögzítése, valamint statisztikai célú adatkezelés
33. A Honlap használata során az Érintett személyes adatain kívül technikailag rögzítésre kerülnek az Érintett számítógépének azon adatai (cookie-k), amelyek a Honlap használata során generálódnak, és amelyeket a Honlap megtekintésekor és elhagyásakor (az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül) rögzít (naplóz). Ezen adatok célja a Honlap látogatottságával és használatával kapcsolatos statisztikák készítése, valamint átfogóan a Honlap informatikai rendszerének fejlesztése. Ezeket az adatokat az Adatkezelő (jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével) nem kapcsolja össze az Érintett személyes adataival, és azokhoz csak az Adatkezelő és a Rendszergazda munkatársai férnek hozzá. A cookie-t a saját számítógépéről az Érintett (a böngésző erre szolgáló menüpontjai segítségével) bármikor törölheti, illetve a böngészőben (jellemzően a „Segítség" funkcióval) beállíthatja a cookie-k alkalmazásának tiltását is. A cookie-k alkalmazásának tiltásával ugyanakkor a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie-k nélkül a Honlap használata nem teljes értékű. Erről szóló tájékoztatót az alábbi linkeken találhat az Érintett.
a) Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
b) Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer
c) Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
d) Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
e) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

34. A Honlapon további, harmadik személyek részéről, cookie-elhelyezéssel megvalósuló adatkezelési tevékenység is történik, melyek az alábbiak.
a) Google Analytics: Az Adatkezelő a Honlapon alkalmazza a Google Analytics cookie-elhelyezését is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával, anonimizált (nem beazonosítható a személy, ip cím, pontos hely) információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a Honlapot. Az Adatkezelő az ekként nyert adatokat a Honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. E cookie-k szintén lejáratukig az Érintett számítógépén maradnak, azok törléséig.
b) Facebook remarketing pixel: Az Adatkezelő remarketing célból a Honlapon alkalmazza a Facebook Pixel cookie-elhelyezését is. E cookie-k lehetővé teszik, hogy irányított hirdetéseket kerüljenek megjelenítésre olyan Érintettek számára, akik előzőleg felkeresték a Honlapot, vásároltak a Honlapon. E cookie-k azt is lehetővé tetszik, hogy korlátozás alá kerüljön az Érintett számára elérhetővé váló valamely hirdetés, az indokolatlan ismétlődés elkerülése végett.
c) Google AdWords konverziókövetés: A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt az Érintett számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

További adatfeldolgozók
Az Adatkezelő a fentiekben már nevesített adatfeldolgozókon kívül további adatfeldolgozókat is igénybe vesz külön szerződéses jogviszonyuk alapján, melynek célja az Adatkezelőre irányadó jogszabályok betartása (könyvelő), az Adatkezelő jogos vagyoni érdekeinek érvényesítése (jogi képviselő), valamint a belső nyilvántartások vezetése naprakészségének biztosítása (ügyviteli rendszert üzemeltető személy).

Jogérvényesítés és jogorvoslat
Az alábbiakban összefoglaljuk az Érintettnek azon jogait, amelyeket az Adatkezelővel szemben érvényesíthet.

35. Kommunikáció az Adatkezelővel: Az Érintett és az Adatkezelő közötti kommunikáció telefonon, e-mail útján, vagy postai úton történik. Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kérjen bármikor arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve amennyiben az adatkezelés folyamatban van, úgy az Érintettnek hozzáférési joga van a kezelt személyes adataihoz az alábbi terjedelemben.
A hozzáférés keretében az Adatkezelő által adott, adatkezeléssel kapcsolatos információk különösen az alábbiakra terjedhetnek ki:
a) a kezelt személyes adatok forrása,
b) az adatkezelés célja és jogalapja,
c) a kezelt személyes adatok köre,
d) a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket - köre,
e) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
f) az érintettet e törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetése,
g) profilalkotás alkalmazásának esetén annak ténye és
h) az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményei, azok hatásai és az azok kezelésére tett intézkedések.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a tájékoztatáskéréstől számított 25 napon belül köteles megadni a kért tájékoztatást.

a) Az Adatkezelő csak akkor vizsgálja és válaszolja meg az Érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban küldött e-mailjét, ha az az Érintett által korábban megadott e-mail címről érkezik (kivéve, ha az Érintett az üzenetben az e-mail címének megváltozására hivatkozik, vagy abból az Érintett személye egyértelműen beazonosítható).

b) Az Adatkezelő minden, személyes adatot érintő intézkedés megtételéről az Érintettet késedelem nélkül, de legkésőbb az intézkedés megtételét követő 25 napon belül tájékoztatja. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

36. Helyesbítés: Az Érintett jogosult a személyes adataiban bekövetkezett változásról az Adatkezelőt (a fentiek szerint e-mailben vagy postai levél útján) értesíteni. Az Adatkezelő az adatváltozást a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül teljesíti. Ha az Érintett a személyes adataiban bekövetkezett változást az Érintett késedelem nélkül nem jelenti be, annak következményeit az Érintett köteles viselni. Ha a megadott személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő automatikusan helyesbíti.

37. Adattörlés: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, így különösen ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az Érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (a visszavonás visszamenőlegesen nem érinti az adatkezelés jogszerűségét);
c) az Érintett a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozik;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelte az Adatkezelő;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Adatkezelő a fenti esetkörök fennállása esetén sem köteles törölni a kezelt személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
c) statisztikai célból vagy archiválás céljából, illetőleg tudományos és történelmi kutatási célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

38. Tiltakozás adatkezelés ellen: Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jelen szabályzat szerinti, jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

39. Adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbi feltételek egyike teljesül.
a) az Érintett vitatja a személyes adatainak pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelési cél teljesítéséhez, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá kerül, úgy az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulása mellett, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, fontos közérdekből lehet kezelni. Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül, úgy a korlátozást kérelmező Érintettet az Adatkezelő előzetesen értesíti e tényről.

40. Adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett hozzájárulása alapján, illetőleg a szerződés teljesítése érdekében kezelt személyes adatok tekintetében az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadja számára, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. E jog gyakorlására kizárólag a hozzájáruláson vagy szerződés teljesítése jogalapján kezelt és digitális úton kezelt személyes adatok tekintetében van mód.

41. A Hatóság eljárásnak kezdeményezése: Az Érintett a Hatóságnál bejelentés útján vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le.
A Hatóság eljárását kezdeményezheti az Érintett az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, amennyiben az Adatkezelő az Érintett fentebb megjelölt jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja;
valamint adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet, amennyiben megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályi előírásokat.

42. Bíróság előtti jogérvényesítés: az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A perre főszabály szerint az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék illetékes, de az - az Érintett választása szerint - az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszék illetékessége a www.birosag.hu honlapon található „Bíróság kereső" alkalmazással ellenőrizhető. A törvényszék az ügyben soron kívül jár el. Az eljárás során az Adatkezelőt, illetve az érintett adatfeldolgozót terheli annak bizonyítása, hogy eljárása során nem sértette meg a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokat.

43. Kártérítés és sérelemdíj: Ha az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével:
a) az Érintettnek, illetve másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni (kártérítés);
b) az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett (károsult) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Vegyes rendelkezések
44. Tizenhat éven aluli Érintett esetén a személyes adatai megadásához a törvényes képviselőjének (szülőjének) beleegyező nyilatkozata szükséges.

45. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzatot egyoldalúan bármikor módosítsa.

46. A Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók.

47. A Szabályzat 2018. október 3. napjától hatályos. A Szabályzat megtalálható a Honlapon, valamint személyesen az Üzlethelyiségben is.

Budapest, 2018. október 3.